menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de maatschap Gerritse Poelman advocaten (hierna: “GPA”) diensten worden verleend.

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door GPA, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een natuurlijk persoon zal worden uitgevoerd. De werking van het artikel 7:404 BW en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW blijven volledig buiten toepassing. Van aanvaarding blijkt uit een aan de cliënt / opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg opdrachten. GPA is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. GPA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van GPA, vrijwaart de opdrachtgever GPA voor alle vorderingen van derden die verband houden met die opdracht.

2.  GPA is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij het verlenen van de opdracht onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. GPA staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3. Verstrekte opdrachten worden door GPA uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen. Indien een ander dan opdrachtgever de declaratie voor zijn rekening neemt of dient te nemen, blijft opdrachtgever voor de betaling daarvan aansprakelijk en verantwoordelijk. GPA is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de door opdrachtgever ontvangen gelden. GPA is steeds bevoegd een voorschot of voorschotten te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden. De betalingstermijn van iedere declaratie bedraagt, tenzij op die declaraties anders vermeld, 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is GPA gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Bij het verstrijken van de betalingstermijn geldt een rente ad 12 % per jaar en is GPA gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15 % van de hoofdsom. De opdrachtgever heeft het recht om binnen vier weken na verzending van een declaratie de juistheid van een door hem ontvangen declaratie schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Een binnen voornoemde termijn van vier weken niet door de opdrachtgever betwiste declaratie geldt tussen GPA en de opdrachtgever als juist en erkend en als door de opdrachtgever verschuldigd. Een betwisting van de declaratie laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

4. Op grond van de voor advocaten geldende verordeningen (zie www.advocatenorde.nl) voldoet GPA aan de verplichting om tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd te zijn. De beroepsaansprakelijkheidspolis ligt voor cliënten in het kantoor van GPA ter inzage en zal aan cliënten op eerste schriftelijk verzoek worden toegezonden.

5.  Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten wordt begrepen, voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door GPA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat GPA onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Ook indien en voor zover ten onrechte een opdracht is geweigerd en daaruit schade voortvloeit, geldt de in deze voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van GPA plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van GPA beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in  rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,00. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen wordt geheel uitgesloten.

6. GPA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van GPA gaat nooit verder dan in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van GPA en/of haar werknemers.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6: 89 BW vervalt / verjaart het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn. Beperking van de aansprakelijkheid als genoemd onder dit artikel en artikel 5 geldt eveneens, indien de opdrachtgever schadevergoeding vordert op de grond van de door een ander overgenomen of verkregen recht. GPA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden(n), zoals deurwaarders, deskundigen en buitenlandse advocaten. In voorkomend geval zal, naar keuze van  GPA, GPA desgevraagd haar eventuele aanspraak op die derde(n) aan opdrachtgever overdragen. GPA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en door deze derde(n) gemaakte aansprakelijkheidsbeperkingen en / of aansprakelijkheidsuitsluitingen.

8. Indien een of meer derden van GPA vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege GPA aan opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever GPA tegen die vordering of die vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover GPA aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van GPA vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

9. Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van GPA in verband met een door of van GPA aan opdrachtgever verleende dienst / diensten, komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag uitgaat boven hetgeen onder de verzekeringsdekking wordt uitgekeerd. Indien er geen dekking is, wordt er maximaal tot de onder artikel 5 vermelde limieten uitgekeerd.

10. GPA hanteert een interne klachtregeling, die te raadplegen is op de website van GPA. (www.gpadvocaten.nl)

11. De rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en GPA kennis te nemen, tenzij de Wet dwingend een andere rechter aanwijst. De verhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap GPA wordt beheerst door Nederlands recht.