menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Vakantie in Coronatijd

Coronatijd geeft meer strijd over de vakantieplannen van gescheiden ouders, omdat er minder snel toestemming wordt gegeven aan de andere ouder om met de kinderen op vakantie naar het buitenland te gaan. De rechtbank kan dan vervangende toestemming geven.


Diverse aspecten van overuren en de bepaling dat overuren geacht worden in het vaste salaris verdisconteerd te zijn.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelde onlangs een casus waarin een werknemer loon vorderde over een groot aantal overuren (structureel 25% meer uren). In de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat overuren niet uitbetaald werden; met maken van overuren behoorde bij de functie en werd geacht in het vaste loon verdisconteerd te zijn.


Wie is mijn vader?

Het belang om te weten van wie je afstamt en ‘te weten bij wie je hoort’ is zwaarwegend. Maar wacht niet te lang!
In deze zaak is de man (Y) 51 jaar. Hij weet al 40 jaar dat X zijn biologische vader is, zonder twijfel. X ontkent dat. Y verwacht niets van X en wil niets van hem. Hij wil wel middels een DNA-test aantonen, dat hij gelijk heeft en niet liegt.


Is het niet aanvaarden van een passende functie ernstig verwijtbaar ?

Voor een opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst door c.q. op verzoek van de werkgever is een redelijke, door de wet benoemde ontslaggrond nodig en dient herplaatsing in een andere passende functie niet in de rede te liggen. Bij een dergelijke beëindiging is de transitievergoeding verschuldigd, …


Geboorteverlof voor vaders

Omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over “vaders”; het gaat echter om werknemers van wie de partner een kind gekregen heeft. Sinds 1 januari 2019 hebben vaders recht op (betaald) geboorteverlof direct na de geboorte van zijn kind. Vanaf 1 juli 2020 is dat met 5 weken uitgebreid. Die 5 weken kunnen opgenomen worden binnen […]


Wet arbeidsmarkt in balans (6) De combinatiegrond.

De wet benoemt nu 8 redelijke ontslaggronden. Bij twee ontslaggronden is het UWV bevoegd (verval arbeidsplaats en opzegging na 2 jaar ziekte). Bij de overige gronden is de kantonrechter bevoegd, te weten bij frequent verzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, gewetensbezwaren, een (onherstelbaar) verstoorde arbeidsverhouding en de restgrond. Aan een van deze gronden dient volledig […]


Wet arbeidsmarkt in balans (5): De transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij opzegging door de werknemer, ontbinding op verzoek van de werkgever, bij het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband op initiatief van de werkgever, dan wel indien de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever eindigt c.q. niet wordt voortgezet. In de huidige wet heeft een werknemer […]


Wet arbeidsmarkt in balans (4) Overeenkomsten voor bepaalde tijd.

De ketenregeling wordt verruimd. (Maar de werkgever gaat hogere WW-premies betalen bij tijdelijke dienstverbanden; zie blog 2). Langere proeftijd bij tijdelijk dienstverband van 2 jaar of langer. KetenregelingBij de invoering in 1999 van de Wet flexibiliteit en zekerheid gold dat er sprake was een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgden en in […]


Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (3) Meer zekerheid voor oproepkrachten.

Na 12 maanden recht op het gemiddelde van die 12 maanden. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen oproepkrachten meer rechten (en gaat de werkgever hogere WW-premies betalen; zie blog 2) Van een oproepovereenkomst is sprake indien de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van: ten hoogste 1 […]


Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (2) Hogere WW-premies voor flexibele arbeidsovereenkomsten.

Zoals vermeld staat in de eerste blog worden de WW-premies verhoogd bij een tijdelijk dienstverband en bij een oproepovereenkomst (waaronder begrepen een min-max contract). De hoogte van de premies is afhankelijk van de sectorindeling. Naar verwachting zullen de premies voor vaste krachten dalen en die voor flexibele krachten stijgen ten opzichte van de huidige premies. […]