menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Wet arbeidsmarkt in balans (6) De combinatiegrond.

De wet benoemt nu 8 redelijke ontslaggronden. Bij twee ontslaggronden is het UWV bevoegd (verval arbeidsplaats en opzegging na 2 jaar ziekte). Bij de overige gronden is de kantonrechter bevoegd, te weten bij frequent verzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, gewetensbezwaren, een (onherstelbaar) verstoorde arbeidsverhouding en de restgrond. Aan een van deze gronden dient volledig […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (5): De transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij opzegging door de werknemer, ontbinding op verzoek van de werkgever, bij het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband op initiatief van de werkgever, dan wel indien de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever eindigt c.q. niet wordt voortgezet. In de huidige wet heeft een werknemer […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (4) Overeenkomsten voor bepaalde tijd.

De ketenregeling wordt verruimd. (Maar de werkgever gaat hogere WW-premies betalen bij tijdelijke dienstverbanden; zie blog 2). Langere proeftijd bij tijdelijk dienstverband van 2 jaar of langer. KetenregelingBij de invoering in 1999 van de Wet flexibiliteit en zekerheid gold dat er sprake was een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgden en in […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (3) Meer zekerheid voor oproepkrachten.

Na 12 maanden recht op het gemiddelde van die 12 maanden. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen oproepkrachten meer rechten (en gaat de werkgever hogere WW-premies betalen; zie blog 2) Van een oproepovereenkomst is sprake indien de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van: ten hoogste 1 […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (2) Hogere WW-premies voor flexibele arbeidsovereenkomsten.

Zoals vermeld staat in de eerste blog worden de WW-premies verhoogd bij een tijdelijk dienstverband en bij een oproepovereenkomst (waaronder begrepen een min-max contract). De hoogte van de premies is afhankelijk van de sectorindeling. Naar verwachting zullen de premies voor vaste krachten dalen en die voor flexibele krachten stijgen ten opzichte van de huidige premies. […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (1) Inwerkingtreding per 1 januari 2020.

In 6 blogs worden de belangrijkste wijzigingen beschreven. In deze eerste blog worden de belangrijkste wijzingen benoemd en in een algemeen kader geplaatst. De belangrijkste onderwerpen komen in de volgende blogs aan de orde. Deze wet maakt de af te dragen WW-premie afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst. geeft meer rechten aan oproepkrachten (waaronder ook begrepen […]

» lees meer

Einde aan slapende dienstverbanden

De hoge raad heeft op 8 november 2019 een beschikking gewezen m.b.t. de beëindiging van zogenaamde slapende dienstverbanden. Een werkgever dient gedurende 2 jaar ziekte het loon van de werknemer door te betalen. Indien na 2 jaar ziekte het niet waarschijnlijk is dat de werknemer binnen 26 weken terug kan keren in eigen (aangepast) werk […]

» lees meer

De mededelingsplicht van de werknemer over het zicht hebben op een andere baan tijdens onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst (VSO).

Ingevolge artikel 6:228 lid 1 sub b BW is een overeenkomst geheel of gedeeltelijk vernietigbaar die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en die overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet (of niet onder die voorwaarden) zou zijn gesloten, indien de wederpartij in verband met hetgeen hij omtrent de dwaling wist of […]

» lees meer

Cijfers over echtscheiding van het CBS 14 juni 2019

Wist u dat? 1. Stellen die op jonge leeftijd gaan samenwonen, vaker uit elkaar gaan. Van de stellen waarvan de vrouw bij het begin van de samenwoonrelatie 18 tot 20 jaar was, was 49 procent na twaalf jaar uit elkaar. 2. Samenwoners (gehuwd en ongehuwd) met een klein leeftijdsverschil een grotere kans hebben om bij […]

» lees meer

Verboden onderscheid m / v bij niet voortzetten arbeidsovereenkomst.

Binnen het arbeidsrecht bestaan diverse discriminatieverboden, waaronder het verbod op het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen. De uitzonderingen hierop laat ik buiten beschouwing. In een recente door het College voor de rechten van de mens beoordeelde casus speelde het volgende. De tijdelijke arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt verlengd. Tijdens de verlenging raakt zij […]

» lees meer